czwartek, 3 stycznia 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów - część druga

Jest czwartek, więc tak jak co tydzień zamieszczam kolejną część 100  z 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Mam nadzieję, że również uważacie je za przydatne z nauce języka angielskiego.


1000 najczęściej używanych angielskich słów - część druga:


101 do robić
102 act działać, ustawa, czyn
103 their ich (np.She listen their music. - Ona słucha ich muzyki.)
104 why dlaczego
105 time czas (np. It is time for lunch. - Jest pora na lunch. ; the first time - po raz pierwszy; full-time job - praca na pełen etat; part-time job - praca na pół etatu)
106 ask pytać
107 if jeśli
108 men mężczyźni (man - 1 mężczyzna)
109 will zamierzać zrobić coś w przyszłości
110 change zmiana, zmieniać
111 way  droga, sposób (np. one way ticket - bilet w jedną stronę; It is the only way we can do this. - To jest jedyny sposób, byśmy mogli to zrobić)
112 went iść w czasie przeszłym
113 about o, około (talk about - mówić o; about 4 dollars - około 4 dolarów)
114 light światło, zapalać, jasny, lekki
115 many wiele, dużo (stosujemy kiedy rzeczownik jest policzalny np. many books - dużo książek; gdy rzeczownik jest niepoliczalny zastępujemy "many" słowem  "much" np. much water)
116 kind rodzaj, uprzejmy (np. different kind of music - różne rodzaje muzyki; My sister is very kind. - Moja siostra jest bardzo uprzejma)
117 then  wtedy, potem, następnie (np. I open the door and then what I get is a beautiful book. - Otworzyłam drzwi i następne co dostałam to piękna książka.)
118 off start, z dala (np. the off of race - start w wyścigu; day off - dzień wolny; take off - zdjąć, wystartować -> o samolocie; get off - wysiąść; cut off - odciąć; kick off - rozpoczęcie -> zwykle o meczu; tell off - objechać kogoś)
119 them im, nich (np. I give them a reason. - Daje im powód; Each of them is blue. - Jedna z nich jest niebieska.)
120 need potrzebować, potrzeba (np. Tom need a help. - Tomek potrzebuje pomocy.)
121 write pisać
122 house dom
123 would czasownik modalny wyrażający przypuszczenie lub grzeczną propozycję, bardziej formalną niż przy użyciu "will" (np. I would be happy when you visit me.- Byłabym szczęśliwa, kiedy byś mnie odwiedził.; Would you like something to eat? - Czy chciałbyś coś zjeść?)
124 picture obraz
125 like lubić, jak, podobny do (np. Our dad like sport. - Nasz tata lubi sport.; It's like me. - To jest takie jak ja.)
126 try próbować
127 so więc
128 us nas (np. Bodyguard save us. - Ochroniarz ochrania nas.)
129 these te, ci (np. He often sing these songs. - On często śpiewa te piosenki.)
130 again znowu, ponownie
131 her jej (np. She likes her hair. - Ona lubi SWOJE włosy. -> piszemy "her" czyli "jej", ale tłumaczymy jako "swoje", gdy podmiotem w zdaniu jest "ona"; I like her hair.- Lubię JEJ włosy.)
132 animal zwierze
133 long długi
134 point wskazywać, punkt
135 make robić -> występuje z niektórymi wyrażeniami, ogólnie nie jest "made" zamienne z typowym słowem robić, czyli "do"; produkować, tworzyć (np. make money - robić pieniądze -> niedosłownie; make a profit - osiągać zysk; make somebody laugh - rozśmieszyć kogoś; make in - produkować w; make a funny face - zrobić śmieszną minę; make out - sporządzić; make sure - upewnić się; make mistake - popełniać błąd; make decision - podjąć decyzje)
136 mother mama
137 thing rzecz
138 world świat
139 see widzieć
140 near blisko, obok
141 him go (np. You let him go. - On puszcza  go.; They see him. - Oni widzą go.)
142 build budować
143 two dwa
144 self swoje, jaźń (np.He write songs to self. - On pisze piosenki dla siebie. ; Her behaviour is self-destructive - Jej zachowanie jest samo-destruktywne)
145 has mieć w 3. os. l.poj. ( pozostałych stosujemy czasownik "have")
146 earth ziemia
147 look patrzeć, wyglądać (np. She look at you. - Ona patrzy na ciebie.; She looks great. - Ona świetnie wygląda.; look for - szukać; good-looking - dobrze wyglądający; look after - opiekować się)
148 father ojciec
149 more więcej
150 head głowa -> nie tylko, jako część ciała, główny (np. the head of the magazine. - kierownik/głowa magazynu)
151 day dzień
152 stand stać
153 could umieć w czasie przeszłym
154 own posiadać, własny (np. own business - własny biznes)
155 go iść
156 page strona
157 come przychodzić, przyjeżdżać (np. I wanted come here. - Chciałam tu przyjść.; come back - powrócić; come apart - rozlecieć; come alive - ożyć; come ashore - zejść na ląd; come down - schodzić)
158 should powinien
159 did robić w czasie przeszłym
160 country państwo, wieś
161 number liczba
162 found znaleźć w czasie przeszłym
163 sound dźwięk , brzmieć
164 answer odpowiedź, odpowiadać
165 no nie, żadnych, bez (np. no comment - bez komentarza; no name - bezimienny; no exit - brak przejścia; no more - nigdy więcej; no way - nie ma mowy)
166 school szkoła
167 most najwięcej (stosuje się w stopniowaniu przymiotników zwykłe długich np. beautiful, more beautiful, the most beautiful)
168 grow rosnąć
169 people ludzie
170 study uczyć sie
171 my mój (np. This is my picture. - To jest mój obrazek)
172 still ciągle (np. She still love him. - Ona ciągle go kocha.)
173 over na, ponad
174 learn uczyć sie
175 know wiedzieć, znać
176 plant roślina, sadzić
177 water woda, podlewać
178 cover okładka, przykrywać
179 than niż (np. New models are more pretty than you. - Nowe modelki są piękniejsze niż ty.)
180 food jedzenie
181 call dzwonić, nazywać
182 sun słońce
183 first pierwszy
184 four cztery
185 who kto
186 between pomiędzy
187 may móc, maj
188 state stan
189 down w dół (np. let down - zawieść/spuścić; downstairs - na dół)
190 keep trzymać (np. keep in touch - być w kontakcie)
191 side strona
192 eye oko
193 been być, jako imiesłów w czasie przeszłym (np. Where have you been? - Gdzie byłeś?)
194 never nigdy
195 now teraz
196 last ostatni
197 find znaleźć
198 let pozwolić, puszczać
199 any jakiś
200 thought myśleć w czasie przeszłym

1 komentarz:

  1. dzięki super sprawa z tymi słówkami! :)

    OdpowiedzUsuń