czwartek, 24 stycznia 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Mam nadzieje, że miło uczy wam się angielskiego metodą 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Dziś, jak co czwartek, kolejna lista 100 z 1000 angielskich słów.

1000 najczęściej używanych angielskich słów - część piąta:

401 short krótki
402 multiply pomnożyć
403 numeral liczebnik
404 nothing nic
405 class klasa, klasowy
406 course kurs
407 wind wiatr
408 stay zostać
409 question pytanie
410 wheel koło, kierownica
411 happen stać się , zdarzyć
412 full pełny (np. full-time job - praca na pełen etat, part-time job - praca na pół etatu)
413 complete całkowity, ukończony
414 force siła, zmuszać
415 ship statek
416 blue niebieski
417 area teren, obszar
418 object przedmiot
419 half połowa (np. half time - przerwa w meczu; half board - pół wyżywienia, śniadanie i obiadokolacja; my second half - moja druga połówka; half an hour - pół godziny; one and a half - półtora)
420 decide decydować
421 rock skała
422 surface powierzchnia
423 order porządek, zamówienie, nakaz
424 deep głęboki (np. deep sleep - głęboki sen; breathe deeply - oddychać głęboko; deep-rooted - głęboko zakorzeniony)
425 fire pożar, ogień
426 moon księżyc
427 south południe
428 island wyspa
429 problem problem
430 foot stopa
431 piece kawałek
432 system system
433 told czasownik "tell" w czasie przeszłym, czyli mówić
434 busy zajęty, ruchliwy
435 knew czasownik "know" w czasie przeszłym, czyli znać
436 test testować, badać , próbować, badanie, test
437 pass zdawać, podawać (np. pass an exam - zdać egzamin)
438 record płyta, nagrywać, ewidencja, zestawienie
439 since od, od tego czasu (zwykle występuje na końcu zdania, zazwyczaj przy podanym konkretnym roku np. since 1990, lub przy "last" np. since last year)
440 boat łódź
441 top szczyt, najlepszy ("najlepszy" odnośnie rzeczy np. top brand - najlepsza marka, ale nie odnośnie ludzi, u ludzi zwykle używa się jako "najlepszy" the best)
442 common wspólny, powszechny (np.common market - wspólny rynek; common currency - wspólna waluta; common man - przeciętny człowiek; by common assent - jednomyślnie; common court - sąd powszechny; common knowledge - wiedza ogólna)
443 whole cały
444 gold złoto, złoty
445 king król
446 possible możliwy
447 space przestrzeń, kosmos
448 plane samolot
449 heard czasownik "hear" w czasie przeszłym, czyli słyszeć
450 stead zamiast kogoś
451 best najlepszy (stopniowanie: good-better-the best)
452 dry suchy, suszyć (np. drought - susza)
453 hour godzina
454 wonder cud, zastanawiać się
455 better lepszy
456 laugh śmiać się
457 true prawdziwy
458 thousand tysiąc
459 during podczas
460 ago temu (np. 2 days ago - 2 dni temu; few years ago - kilka lat temu)
461 hundred sto
462 ran czasownik "run" w czasie przeszłym, czyli biegać
463 five pięć
464 check sprawdzić
465 remember pamiętać
466 game gra
467 step krok
468 shape kształt, forma
469 early wczesny
470 equate przyrównywać
471 hold trzymać
472 hot gorący
473 west zachód
474 miss tracić, spóźnić się, pani, panna
475 ground ziemia, teren, grunt
476 brought czasownik "bring" w czasie przeszłym, czyli przynieść
477 interest zainteresowanie (np. I'm interested in sport. - Ja interesuje się sportem.)
478 heat upał
479 reach sięgać
480 snow śnieg
481 fast szybki
482 tire męczyć się
483 verb czasownik
484 bring przynosić
485 sing śpiewać
486 yes tak
487 listen słuchać
488 distant odległy, daleki
489 six sześć
490 fill wypełnić
491 table stół
492 east wschód
493 travel podróżować
494 paint malować
495 less mniej, bez (np. hopeless - beznadziejny; helpless - bezradny; less and less - coraz mniej; less than - co najmniej; no less than - nie mniej niż; no less - ni mniej ni więcej)
496 language język
497 morning rano
498 among wśród
499 grand wielki, okazały, świetny
500 cat kot

2 komentarze: