czwartek, 14 lutego 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Jak co czwartek zamieszczam na moim blogu 100 z 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli dobrnęliście do tego miejsca to znaczy, że znacie już wiele przydatnych wyrazów. Jednak jak to w życiu bywa, zawsze może być lepiej, dlatego zachęcam do nie poddawania się i przyswajania kolejnych słówek. Powodzenia!


1000 najczęściej używanych angielskich słów - część ósma:701 eight osiem
702 blood krew
703 village wioska
704 touch dotyk, dotykać (np. keep in touch - pozostać w kontakcie; touch-and-go - niepewny, krytyczny; touch wood - odpukać w niemalowane drewno; be out of touch with reality - być oderwanym od rzeczywistości; touch a nerve - dotknąć drażliwego tematu)
705 meet spotykać
706 grew czasownik "grow" w czasie przeszłym, czyli rosnąć
707 root korzeń
708 cent cent
709 buy kupować
710 mix mieszać
711 raise podwyżać, podnosić
712 team zespół
713 solve rozwiązać (np. solve a problem - rozwiązać problem)
714 wire drut
715 metal metal
716 cost kosztować
717 whether czy
718 lost czasownik "lose" w czasie przeszłym, czyli stracić, zgubić
719 push pchać
720 brown brązowy
721 seven siedem
722 wear nosić
723 paragraph akapit
724 garden ogród
725 third trzeci
726 equal równy
727 shall zwrot grzecznościowy (pytanie o radę, wskazówkę lub opinie), czasownik wyrażający czynność przyszłą (np. Shall we go to the cinema? -Może pójdziemy do kina?; I shall visit my parents. - Mam zamiar odwiedzić rodziców)
728 sent czasownik "send" w czasie przeszłym, czyli wysłać
729 held czasownik "hold" w czasie przeszłym, czyli trzymać
730 choose wybierać
731 hair włosy
732 fell czasownik "fall" w czasie przeszłym, czyli upaść
733 describe opisywać
734 fit pasować, sprawny 
735 cook gotować, kucharz
736 flow przepływ, strumień
737 floor podłoga, piętro (np. mop the floor - umyć podłogę; first floor - pierwsze piętro; ground floor - parter)
738 fair sprawiedliwy
739 either jeden z dwóch, którykolwiek, też nie w zdaniach przeczących (np. You can either drive or go by bus. - Możesz pojechać albo samochodem albo autobusem.; Do you want black or white? Either. I don't mind. - Chcesz czarny czy biały? Którykolwiek, nieważne.; I don't like her either. - Ja też jej nie lubie.)
740 bank bank
741 result wynik
742 collect zbierać
743 burn palić
744 save oszczędzać
745 hill wzgórze, pogórek
746 control kontrolować
747 safe bezpieczny
748 decimal dziesiętny( np. decimal fraction - ułamek dziesiętny)
749 gentle delikatny
750 truck ciężarówka
751 woman kobieta
752 noise hałas
753 captain kapitan
754 level poziom
755 practice ćwiczyć
756 chance szansa
757 separate oddzielić
758 gather zbierać
759 difficult trudny
760 shop sklep
761 doctor lekarz
762 stretch rozciągać
763 please proszę
764 throw rzut, rzucać
765 protect chronić
766 shine świecić
767 noon południe
768 property własność, posiadłość
769 whose czyj
770 column kolumna
771 locate lokalizować
772 molecule molekuła, cząsteczka
773 ring pierścionek
774 select wybierać
775 character charakter
776 wrong błędny, błąd
777 insect owad
778 gray szary
779 caught czasownik "catch" w czasie przeszły, czyli łapać
780 repeat powtarzać
781 period okres
782 require wymagać
783 indicate wskazywać
784 broad szeroki
785 radio radio
786 prepare przygotowywać
787 spoke czasownik "speak" w czasie przeszłym, czyli mówić
788 salt sól
789 atom atom
790 nose nos
791 human człowiek, ludzki (np. human being - istota ludzka; human rase - rasa ludzka; management of human capital -  zarządzanie kapitałem ludzkim; human nature - natura człowieka; human rights - prawa człowieka; human resources director - dyrektor działu kadr)
792 plural liczba mnoga
793 history historia
794 anger złość, wściekłość
795 effect skutek, efekt
796 claim twierdzić, żądać
797 electric elektryczny
798 continent kontynent
799 expect oczekiwać
800 oxygen tlen

___________________________________________________
1 komentarz: