czwartek, 13 czerwca 2013

Present Perfect Continuous

Zgodnie z obietnicami biorę się za rozkładanie na części pierwsze kolejnego czasu angielskiego. Tym razem na mój stół kładę czas Present Perfect Continuous. Przedstawię jego budowę oraz zastosowanie, mam nadzieje pomocne. Domyślam się, że czas Present Perfect Continuous ma dość podobne użycie do czasu Present Perfect Simple, dlatego w najbliższym czasie stworzę osobny post, który pozwoli wam zrozumieć różnice w ich zastosowaniu.



Czas Present Perfect Continuous - budowa:


Present Perfect Continuous - jak tworzymy zdanie twierdzące:

podmiot + have / has + been + czasownik z końcówką ing

np. Vanessa has been texting with her sister all day.
- Vanessa pisała smsy ze swoją siostrą cały dzień.


Present Perfect Continuous - jak tworzymy zdanie przeczące:

podmiot + have not / has not + been + czasownik z końcówką ing

 np. Vanessa has not been texting with her brother all day.
- Vanessa nie pisała smsów ze swoim bratem cały dzień


Present Perfect Continuous - jak tworzymy zdanie pytające:

have / has + podmiot + been + czasownik z końcówką ing

np. Have you been walking long? - Czy ty chodziłeś długo?


Określniki czasu Present Perfect Continuous:
 • all day - cały dzień
 • long - długo




Czas Present Perfect Continuous - zastosowanie


 • gdy mówimy o czynnościach, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz
  np. Tom has been studying Spanish for 2 weeks.
  - Tom uczy się hiszpańskiego od 2 tygodni.
 • do wyrażenia czynności, które zaczęły się w przeszłości,
  a ich skutek widoczny jest teraz

  np. Have you been crying? - Czy ty płakałaś? (widzę po czerwonych oczach)


poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Present Perfect a Past Simple - porównanie czasów angielskich

We wcześniejszych postach wytłumaczyłam budowę oraz zastosowanie czasu Present Perfect Simple oraz Past Simple. Te czasy są do siebie dość podobne, więc warto zaznaczyć różnice w użyciu tych czasów.


Present Perfect a Past Simple
 1. Czas Present Perfect mówi o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz lub jej skutek jest obecnie widoczny:

  np. The taxi has not arrived yet - Taksówka jeszcze nie przyjechała (skutek: nie mam czym dojechać do domu, muszę czekać na nią nadal)

  She has worked as a driver for 3 years. - Ona pracuje jako kierowca od 3 lat (do teraz).

  Czasu Past Simple użyjemy natomiast w sytuacji, gdy czynność miała miejsce w przeszłości i zakończyła się.

  np. She worked as a driver for 3 years. - Ona pracowała jako kierowca przez 3 lata (kiedyś, teraz nie, znalazła nową pracę).

 2. Gdy pytanie zaczyna się od 'when' zazwyczaj stosujemy Past Simple:

  np.When did you buy it? - Kiedy ty to kupiłeś?


 3. Gdy mówimy o osobie nieżyjącej stosujemy czas Past Simple, gdy o osobie żyjącej to używamy czasu Present Perfect Simple:

  np. Shakespeare wrote 6 letter. - Shakespeare napisał 6 książek (więcej już nie napisze, bo nie żyje).

  J.K.Rowling has written 6 letter. - J.K. Rowling napisała 6 książek (żyje i ma szanse napisać więcej).
 4. Czasu angielskiego Present Perfect Simple używamy, gdy mówimy o doświadczeniu życiowym, a czasu Past Simple przy opisywaniu pojedynczych czynności:

  np. We have never tried bungee jumping. - My nigdy nie próbowaliśmy skakać na bungee (doświadczenie życiowe).

  My sister had bad day. - Moja siostra miała zły dzień (czynność pojedyncza).
 5. Past Simple stosujemy zazwyczaj, gdy czas jest mocno sprecyzowany, a w czasie Present Perfect Simple bardziej nieokreślony (jednak uważałabym przy sugerowaniu się tylko i wyłącznie tym kryterium):

  np. I swam yesterday. - Pływałam wczoraj (czas sprecyzowany).

  I have swum since May. - Pływam od maja (czas słabo określony).

 6. Kiedy w zdaniu pojawiają się takie określniki czasu, jak 'last' czy 'ago', zwykle sugerują nam one użycie czasu angielskiego Past Simple:

  np. Tom sang wiht Kate 2 days ago. - Tomek śpiewał z Kasią 2 dni temu.

  She went to the cinema last month. - Ona była w  kinie miesiąc temu.

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Present Perfect ćwiczenia

W poprzedni poście przestawiłam wam budowę oraz zastosowanie czasu Present Perfect, a dokładniej Present Perfect Simple. Teraz pora na sprawdzenie wiedzy, przygotowałam dla was zestaw ćwiczeń. Zapowiem już w tym miejscu, że w kolejnym poście pojawi się wytłumaczenie różnic pomiędzy czasem Present Perfect a Past Simple.


Present Perfect ćwiczenia

Ćwiczenie 1.
Wstaw w zdanie odpowiednią formę czasownika użytego w zdaniu wyrażonym w czasie Present Perfect Simple, pamiętaj o ważnych wyrażeniach określających ten czas:

 1. I ........... (yet / write)  5 books.
 2. Her sister .......... (not try) Italian food before.
 3. He ......... (already / do) his work.
 4. She ......... (knew) each other for 3 months.
 5. I ........ (lose) my phone.
 6. He ........ (lead) a small business since 1999.
 7. She ........ (teach) us for 2 years.

Ćwiczenie 2.
Zapisz zdanie w formie przeczenia oraz pytania.

 1. I have lived in Katowice.
 2. She has spoken English for 10 years.
 3. His sister has worked as a teacher since 2010.
 4. Mark has already finished his homework.



ODPOWIEDZI:



Ćwiczenie 1.

 1. I have written 5 books yet ( należy pamiętać, że operatorem czasu Present Perfect Simple są zwroty 'have' / 'has'; czasownik w tym czasie zawsze występuje w 3 formie; zwrot 'yet' zazwyczaj pojawia się na końcu zdania).
 2. Her sister has not tried Italian food before (charakterystyczne dla czasu Present Perfect jest występowanie 3 formy czasownika zarówno w zdaniu twierdzącym, przeczącym, jak i pytającym).
 3. He has already done his work (zwroty takie jak already  /just / never / ever wystepują pomiędzy operatorem 'have' / 'has', a czasownikiem). 
 4. She has known each other for 3 years.
 5. I have lost my phone.
 6. He has led a small business since 1999.
 7. She has taught us for 2 years.

Ćwiczenie 2.

 1. I have not lived in Katowice.
  Have you lived in Katowice?
 2. She has not spoken English for 10 years.
  Has she spoken Englisch for 10 years?
 3. His sister has not worked as a teacher since 2010.
  Has her sister worked as a teacher since 2010?
 4. Mark has not finished his homework yet (w zdaniu twierdzącym został użyty wyraz 'already' oznaczający 'już', w zdaniu przeczącym nie możemy użyć tego samego słowa, ponieważ zdanie brzmiałoby wówczas: Mark nie skończył zadania już, co oznaczałoby, że Mark już nigdy go nie dokończy, dlatego musimy użyć wyrażenia 'yet', które odda sens zdania).
  Has Mark finished his homework yet? (przypominam, iż 'yet' w zdaniu pytającym oznacza 'już', jednak takie znaczenie nadaje pytaniu sens, więc możemy go użyć).

czwartek, 14 marca 2013

Czas Present Perfect Simple

Po długich naukach 1000 najczęściej używanych angielskich słów, pora powrócić do głównego tematu bloga, czyli czasów angielskich. Dziś omówię czas angielski Present Perfect Simple, a dokładniej jego budowę oraz zastosowanie.


Present Perfect Simple - budowa:


Czas Present Perfect Simple - jak tworzymy zdanie twierdzące:


podmiot + has/have + czasownik w 3 formie

Przypominam, że 'has' stosujemy tylko przy podmiocie 
w 3 osobie liczby pojedynczej, 
a w reszcie przypadków piszemy 'have'.

np. They have been married since 1999. - Oni są małżeństwem od 1999 roku.

She has worked there for 2 years. - Ona pracuje tam od 2 lat.



Present Perfect Simple - jak tworzymy zdanie przeczące:


podmiot + has not / have not + czasownik w 3 formie

np. This place has not changed since I was a child.
 - To miejsce nie zmieniło się odkąd byłam dzieckiem.


Present Perfect Simple - jak stworzymy zdanie pytające:


has/have + podmiot + czasownik w 3 formie

np. Have you ever been in Paris? - Czy ty kiedykolwiek byłeś w Paryżu?



Charakterystyczne określenia dla czasu angielskiego Present Perfect Simple
 to 'for' i 'since'. Warto rozróżniać użycie tych słów.


Kiedy stosujemy 'for' (od bardziej ogólnego przedziału):
 • for a month - od miesiąca
 • for ages - od lat
 • for 3 weeks - od 3 tygodni
 • for half an hour - od pół godziny
 • for few minutes - od kilku minut

Kiedy stosujemy 'since' (od konkretnego miejsca w czasie):
 • since 1999 - od roku 1999
 • since April - od kwietnia
 • since 8.00 - od ósmej godziny
 • since I was a child - od kiedy byłam dzieckiem
 • since Christmas - od świąt


 Inne określniki czasu Present Perfect Simple:

 •  yet oznacza w zdaniu pytającym "już", a w przeczeniu "jeszcze"

np. Have you finished homework yet? - Czy skończyłeś JUŻ zadanie domowe?

I have not finished my homework yet.
- Nie skończyłem JESZCZE mojego zadania domowego.

 •  already - już
 • just - właśnie
 • ever - kiedykolwiek
 • never - nigdy
 • before - wcześniej


Present Perfect Simple - zastosowanie:

 •  gdy czynność zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz:

  np. She has lived in Katowice for 5 years.
  - Ona mieszka w Katowicach od 5 lat (do teraz).
  Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że ona mieszkała w Katowicach, ale już nie mieszka, to wówczas należy użyć czasu Past Simple i zdanie brzmiałoby tak:
  She lived in Katowice for 5 years.
 •  kiedy są widoczne skutki jakiegoś wydarzenia:

  np. I have lost my wallet. - Zgubiłam portfel (wciąż go nie mam).

   
 •  do wyrażenia doświadczenia, które miało miejsce pewnego razu w naszym życiu:

  np.She has not eaten mango before. - Ona wcześniej nie jadła mango.






piątek, 1 marca 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Na początek muszę przeprosić, że dodaje post z serii '1000 najczęściej używanych angielskich słów' nie w czwartek, a piątek. Tak jak każdy jestem człowiekiem i nie jestem nieomylna, zwyczajnie zapomniałam, że wczoraj był czwartek. Dla tych którzy są ze mną od dłuższego czasu mam dobrą wiadomość, jesteśmy na finish'u! Po dzisiejszej lekcji możecie z dumą powiedzieć: znam 1000 najczęściej używanych angielskich słów! Dodam też, iż w moich kolejnych postach powrócę ściśle do tematyki bloga, czyli czasów angielskich. Już teraz zapowiadam, że przyjrzymy się dogłębnie czasom Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous. Owocnej nauki!


1000 najczęściej używanych angielskich słów - część dziesiąta:


901 planet planeta
902 track szlak, tor, utwór
903 hurry śpieszyć(np. Hurry up! - Pospiesz się!)
904 parent rodzic
905 chief szef
906 shore brzeg
907 colony kolonia
908 division podział, oddział
909 clock zegar
910 sheet arkusz, prześcieradło
911 mine kopalnia, mina, moje
912 substance substancja
913 tie krawat, wiązać
914 favor przysługa
915 enter wchodzić
916 connect łączyć
917 major główny (np. major customer - główny odbiorca; major road - główna droga; major part of sth - znacząca część czegoś)
918 post poczta, przesyłka, pozycja (np. post office - poczta; registered post - przesyłka polecona; post office box - skrytka pocztowa; teaching post - posada nauczyciela)
919 fresh świeży
920 spend spędzać
921 search szukać
922 chord akord
923 send wysyłać
924 fat gruby
925 yellow żółty
926 glad zadowolony
927 gun broń
928 original oryginał
929 allow pozwolić
930 share dzielić
931 print drukować
932 station stacja
933 dead martwy
934 dad tata
935 spot miejsce, plama
936 bread chleb
937 desert pustynia
938 charge opłata, żądać opłaty, oskarżenie
939 suit garnitur
940 proper odpowiedni
941 current aktualny, prąd
942 bar bar, tabliczka
943 lift podwozić
944 offer oferować, oferta
945 rose róża, czasownik "rise" w czasie przeszłym, czyli rosnąć
946 segment część
947 continue kontynuować
948 slave niewolnik
949 block blok, blokować
950 duck kaczka
951 chart wykres
952 instant nagły
953 hat kapelusz
954 market rynek, targ
955 sell sprzedawać
956 degree stopień
957 success sukces, odnosić sukces,
958 populate zaludnić
959 company firma
960 chick pisklę
961 subtract odejmować
962 dear drogi (w stosunku do osoby)
963 event wydarzenie
964 enemy wróg
965 particular szczególny
966 reply odpowiedź, odpowiadać (np. in reply to sth - w odpowiedzi na coś)
967 deal umowa
968 drink pić
969 swim pływać
970 occur wydarzyć
971 term okres, termin
972 support wspierać, wsparcie
973 opposite naprzeciwko
974 speech mowa, przemowa (np. compose a speech - napisać przemówienie; part of speech - część mowy; figure of speech - metafora)
975 wife żona
976 nature natura
977 shoe but
978 range zakres
979 shoulder ramie
980 steam para,para wodna, parować
981 spread rozprzestrzeniać się
982 motion ruch
983 arrange aranżować
984 path ścieżka
985 camp obóz
986 liquid ciecz
987 invent wynaleźć
988 log rejestr, rejestrować
989 cotton bawełna
990 meant czasownik "mean" w czasie przeszłym, czyli oznaczać
991 born rodzić
992 quotient współczynnik
993 determine określać, ustalać
994 teeth zęby
995 quart kwarta
996 shell muszla
997 nine dziewięć
998 neck szyja
999 supper kolacja
1000 tongue język, mowa

czwartek, 21 lutego 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Oto przedostatnia część 100 z 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Życzę miłej nauki!



1000 najczęściej używanych angielskich słów - część dziewiąta:
 

801 crop plon, dawać plony
802 sugar cukier
803 modern nowoczesny
804 death śmierć
805 element element, pierwiastek
806 pretty piękny
807 hit uderzać
808 skill umiejętność
809 student uczeń
810 women kobiety
811 corner róg
812 season pora roku, sezon
813 party przyjęcie
814 solution rozwiązanie
815 supply zapas, dostarczać
816 magnet magnes
817 bone kość
818 silver srebro, srebrny
819 rail kolej, szyna, poręcz
820 thank dziękować
821 imagine wyobrażać sobie (np. excite/stir sb's imagination - pobudzić czyjąś wyobraźnie)
822 branch gałąź, oddział
823 provide dostarczać , zaopatrywać
824 match mecz, zapałka, pasować (np. football match - mecz piłki nożnej; win/lose a match - wygrać/przegrać mecz; light/strike a match - zapalić zapałkę)
825 agree zgadzać się
826 suffix przyrostek
827 thus w ten sposób,i tak, stąd
828 especially szczególnie
829 capital kapitał, stolica (np. capital stock - kapitał zakładowy; capital assets/goods - środki trwałe; capital punishment - kara śmierci; the capital city of Poland - stolica Polski; capital letter - duża litera)
830 fig figa
831 won't zaprzeczenie "will"
832 afraid bać się
833 chair krzesło
834 huge ogromny
835 danger niebezpieczeństwo (np. in danger - w niebezpieczeństwie; protect/shelter sb from danger - chronić kogoś przed niebezpieczeństwem; expose sb to danger - narazić kogoś na niebezpieczeństwo; alert sb to danger - ostrzec kogoś przed niebezpieczeństwem; dangerous - niebezpieczny)
836 sister siostra
837 fruit owoc
838 steel stal, stalowy
839 rich bogaty
840 discuss dyskutować
841 thick gruby
842 forward terminowy, przekazywać, do przodu (np. forward information - przekazać informację; plan forward - planować do przodu; make a step forward - zrobić krok do przodu; put the clock forward - posunąć zegar do przodu; move forward - przesunąć na przód; I'm looking forward to... - Oczekuje z radością na....-> częsty zwrot używany na końcu listu)
843 soldier żołnierz
844 similar podobny (np. at a similar level - na podobnym poziomie; confusingly similar to sb - myląco podobny do kogoś; in a similar case - w podobnym przypadku; similar in nature - o podobnym charakterze; striking similarity - uderzające podobieństwo)
845 process proces
846 guide przewodnik, oprowadzać (np. tour guide - przewodnik wycieczki; guide to Paris - przewodnik po Paryżu; guide dog - pies przewodnik; girl guide - harcerka; user guide - instrukcja obsługi)
847 operate operować
848 experience doświadczenie
849 guess domysł, zgadywać
850 score wynik
851 necessary konieczny
852 apple jabłko
853 sharp ostry
854 bought czasownik "buy" w czasie przeszłym, czyli kupić
855 wing skrzydło
856 led czasownik "lead" w czasie przeszłym, czyli prowadzić
857 create tworzyć
858 pitch smoła, wysokość, rozbić (namiot)
859 neighbour sąsiad
860 coat płaszcz
861 wash myć
862 mass masa, msza
863 bat nietoperz, kij, rakietka
864 card karta
865 rather raczej
866 band zespół
867 crowd tłok, tłum
868 rope lina
869 corn kukurydza, zboże
870 slip kartka, poślizgnąć się
871 compare porównywać
872 win wygrać
873 poem wiersz
874 dream marzyć, śnić
875 string sznurek
876 evening wieczór
877 bell dzwonek
878 condition warunek, stan
879 depend zależeć (np. depend on... - zależeć od...)
880 feed karmić
881 meat mięso
882 tool narzędzie
883 rub pocierać
884 total całkowity
885 tube rura, tubka
886 basic podstawowy
887 famous sławny
888 smell pachnieć, wąchać, zapach
889 dollar dolar
890 valley dolina
891 stream potok, nurt
892 nor ani (np. neither drink nor smoke - ani nie pije ani nie pali)
893 fear obawiać się, strach
894 double podwójny
895 sight wzrok
896 seat miejsce
897 thin chudy, cienki
898 arrive przybyć
899 triangle trójkąt
900 master mistrz

czwartek, 14 lutego 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Jak co czwartek zamieszczam na moim blogu 100 z 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli dobrnęliście do tego miejsca to znaczy, że znacie już wiele przydatnych wyrazów. Jednak jak to w życiu bywa, zawsze może być lepiej, dlatego zachęcam do nie poddawania się i przyswajania kolejnych słówek. Powodzenia!


1000 najczęściej używanych angielskich słów - część ósma:



701 eight osiem
702 blood krew
703 village wioska
704 touch dotyk, dotykać (np. keep in touch - pozostać w kontakcie; touch-and-go - niepewny, krytyczny; touch wood - odpukać w niemalowane drewno; be out of touch with reality - być oderwanym od rzeczywistości; touch a nerve - dotknąć drażliwego tematu)
705 meet spotykać
706 grew czasownik "grow" w czasie przeszłym, czyli rosnąć
707 root korzeń
708 cent cent
709 buy kupować
710 mix mieszać
711 raise podwyżać, podnosić
712 team zespół
713 solve rozwiązać (np. solve a problem - rozwiązać problem)
714 wire drut
715 metal metal
716 cost kosztować
717 whether czy
718 lost czasownik "lose" w czasie przeszłym, czyli stracić, zgubić
719 push pchać
720 brown brązowy
721 seven siedem
722 wear nosić
723 paragraph akapit
724 garden ogród
725 third trzeci
726 equal równy
727 shall zwrot grzecznościowy (pytanie o radę, wskazówkę lub opinie), czasownik wyrażający czynność przyszłą (np. Shall we go to the cinema? -Może pójdziemy do kina?; I shall visit my parents. - Mam zamiar odwiedzić rodziców)
728 sent czasownik "send" w czasie przeszłym, czyli wysłać
729 held czasownik "hold" w czasie przeszłym, czyli trzymać
730 choose wybierać
731 hair włosy
732 fell czasownik "fall" w czasie przeszłym, czyli upaść
733 describe opisywać
734 fit pasować, sprawny 
735 cook gotować, kucharz
736 flow przepływ, strumień
737 floor podłoga, piętro (np. mop the floor - umyć podłogę; first floor - pierwsze piętro; ground floor - parter)
738 fair sprawiedliwy
739 either jeden z dwóch, którykolwiek, też nie w zdaniach przeczących (np. You can either drive or go by bus. - Możesz pojechać albo samochodem albo autobusem.; Do you want black or white? Either. I don't mind. - Chcesz czarny czy biały? Którykolwiek, nieważne.; I don't like her either. - Ja też jej nie lubie.)
740 bank bank
741 result wynik
742 collect zbierać
743 burn palić
744 save oszczędzać
745 hill wzgórze, pogórek
746 control kontrolować
747 safe bezpieczny
748 decimal dziesiętny( np. decimal fraction - ułamek dziesiętny)
749 gentle delikatny
750 truck ciężarówka
751 woman kobieta
752 noise hałas
753 captain kapitan
754 level poziom
755 practice ćwiczyć
756 chance szansa
757 separate oddzielić
758 gather zbierać
759 difficult trudny
760 shop sklep
761 doctor lekarz
762 stretch rozciągać
763 please proszę
764 throw rzut, rzucać
765 protect chronić
766 shine świecić
767 noon południe
768 property własność, posiadłość
769 whose czyj
770 column kolumna
771 locate lokalizować
772 molecule molekuła, cząsteczka
773 ring pierścionek
774 select wybierać
775 character charakter
776 wrong błędny, błąd
777 insect owad
778 gray szary
779 caught czasownik "catch" w czasie przeszły, czyli łapać
780 repeat powtarzać
781 period okres
782 require wymagać
783 indicate wskazywać
784 broad szeroki
785 radio radio
786 prepare przygotowywać
787 spoke czasownik "speak" w czasie przeszłym, czyli mówić
788 salt sól
789 atom atom
790 nose nos
791 human człowiek, ludzki (np. human being - istota ludzka; human rase - rasa ludzka; management of human capital -  zarządzanie kapitałem ludzkim; human nature - natura człowieka; human rights - prawa człowieka; human resources director - dyrektor działu kadr)
792 plural liczba mnoga
793 history historia
794 anger złość, wściekłość
795 effect skutek, efekt
796 claim twierdzić, żądać
797 electric elektryczny
798 continent kontynent
799 expect oczekiwać
800 oxygen tlen





___________________________________________________